Tray

Lapenn nou klè kou dlo kannari Sous yo pete nan bitasyon n Dlo yo pase lwen nou Nou se tèt…